Date: 
19-04-2019
Reading: 
Psalm 88:1-8, Hebrews 10:8-17, Matthew 27:32-50

GOOD FRIDAY 19TH APRIL 2019

THEME: JESUS SUFFERED AND DIED FOR US.

Psalm 88:1-8, Hebrews 10:8-17, Matthew 27:32-50 (NIV)

Psalm 88[a]

A song. A psalm of the Sons of Korah. For the director of music. According to mahalath leannoth.[b] A maskil[c] of Heman the Ezrahite.

Lord, you are the God who saves me;
    day and night I cry out to you.
May my prayer come before you;
    turn your ear to my cry.

I am overwhelmed with troubles
    and my life draws near to death.
I am counted among those who go down to the pit;
    I am like one without strength.
I am set apart with the dead,
    like the slain who lie in the grave,
whom you remember no more,
    who are cut off from your care.

You have put me in the lowest pit,
    in the darkest depths.
Your wrath lies heavily on me;
    you have overwhelmed me with all your waves.[d]
You have taken from me my closest friends
    and have made me repulsive to them.
I am confined and cannot escape;

Footnotes:

  1. Psalm 88:1 In Hebrew texts 88:1-18 is numbered 88:2-19.
  2. Psalm 88:1 Title: Possibly a tune, “The Suffering of Affliction”
  3. Psalm 88:1 Title: Probably a literary or musical term
  4. Psalm 88:7 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 10.

Hebrews 10:8-17 

First he said, “Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them”—though they were offered in accordance with the law. Then he said, “Here I am, I have come to do your will.” He sets aside the first to establish the second.10 And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all.

11 Day after day every priest stands and performs his religious duties; again and again he offers the same sacrifices, which can never take away sins. 12 But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, 13 and since that time he waits for his enemies to be made his footstool. 14 For by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy.

15 The Holy Spirit also testifies to us about this. First he says:

16 “This is the covenant I will make with them
    after that time, says the Lord.
I will put my laws in their hearts,
    and I will write them on their minds.”[a]

17 Then he adds:

“Their sins and lawless acts
    I will remember no more.”[b]

Footnotes:

  1. Hebrews 10:16 Jer. 31:33
  2. Hebrews 10:17 Jer. 31:34

Matthew 27:32-50 

The Crucifixion of Jesus

32 As they were going out, they met a man from Cyrene, named Simon, and they forced him to carry the cross. 33 They came to a place called Golgotha (which means “the place of the skull”). 34 There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall; but after tasting it, he refused to drink it. 35 When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. 36 And sitting down, they kept watch over him there.37 Above his head they placed the written charge against him: this is jesus, the king of the jews.

38 Two rebels were crucified with him, one on his right and one on his left. 39 Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads40 and saying, “You who are going to destroy the temple and build it in three days, save yourself! Come down from the cross, if you are the Son of God!” 41 In the same way the chief priests, the teachers of the law and the elders mocked him. 42 “He saved others,” they said, “but he can’t save himself! He’s the king of Israel! Let him come down now from the cross, and we will believe in him. 43 He trusts in God. Let God rescue him now if he wants him, for he said, ‘I am the Son of God.’” 44 In the same way the rebels who were crucified with him also heaped insults on him.

The Death of Jesus

45 From noon until three in the afternoon darkness came over all the land. 46 About three in the afternoon Jesus cried out in a loud voice, “Eli, Eli,[a] lema sabachthani?” (which means “My God, my God, why have you forsaken me?”).[b]

47 When some of those standing there heard this, they said, “He’s calling Elijah.”

48 Immediately one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. 49 The rest said, “Now leave him alone. Let’s see if Elijah comes to save him.”

50 And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit.

Footnotes:

  1. Matthew 27:46 Some manuscripts Eloi, Eloi
  2. Matthew 27:46 Psalm 22:1

 

Read through this passage from the gospel carefully. There are many important details given about Jesus’s crucifixion. Each detail is important and significant. Notice how people challenged  Jesus to come down from the cross to prove He is God. Jesus could have come down from the cross but He bore in patiently for us so that our sins can be forgiven. Praise God that He made this plan to save us and that Jesus was willing to suffer to save you.

IJUMAA KUU, TAREHE 19 APRILI , 2019

WAZO KUU: YESU ALITESWA NA KUFA KWA AJILI YETU.

Zaburi 88:1-8, Ebrania 10:8-17, Mathayo 27:32-50

Zaburi 88:1-8

1 Ee Bwana, Mungu wa wokovu wangu Mchana na usiku nimelia mbele zako. 
Maombi yangu yafike mbele zako, Uutegee ukelele wangu sikio lako. 
Maana nafsi yangu imeshiba taabu, Na uhai wangu umekaribia kuzimu. 
Nimehesabiwa pamoja nao washukao shimoni; Nimekuwa kama mtu asiye na msaada. 
Miongoni mwao waliokufa nimetupwa, Kama waliouawa walalao makaburini. Hao ambao Wewe huwakumbuki tena, Wametengwa mbali na mkono wako. 
Mimi umenilaza katika shimo la chini, Katika mahali penye giza vilindini. 
Ghadhabu yako imenilemea, Umenitesa kwa mawimbi yako yote. 
Wanijuao umewatenga nami; Umenifanya kuwa chukizo kwao; Nimefungwa wala siwezi kutoka. 

Ebrania 10:8-17

Hapo juu asemapo, Dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo (zitolewazo kama ilivyoamuru torati), 
ndipo aliposema, Tazama, nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza, ili kusudi alisimamishe la pili. 
10 Katika mapenzi hayo mmepata utakaso, kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. 
11 Na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada, na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi; ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. 
12 Lakini huyu, alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu; 
13 tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. 
14 Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. 
15 Na Roho Mtakatifu naye amshuhudia; kwa maana, baada ya kusema, 
16 Hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, Nitatia sheria zangu mioyoni mwao, Na katika nia zao nitaziandika; ndipo anenapo, 
17 Dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. 

Mathayo  27:32-50

32 Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkirene, jina lake Simoni; huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. 
33 Na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yaani, Fuvu la kichwa, 
34 wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo; lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. 
35 Walipokwisha kumsulibisha, waligawa mavazi yake, wakipiga kura; [ili litimie neno lililonenwa na nabii, Waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura.] 
36 Wakaketi, wakamlinda huko. 
37 Wakaweka juu ya kichwa chake mashitaka yake, yaliyoandikwa HUYU NI YESU, MFALME WA WAYAHUDI. 
38 Wakati uo huo wanyang'anyi wawili wakasulibiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume, na mmoja mkono wake wa kushoto. 
39 Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa-tikisa vichwa vyao, wakisema, 
40 Ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku tatu, jiokoe nafsi yako; ukiwa ndiwe Mwana wa Mungu, shuka msalabani. 
41 Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee, wakisema, Aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. 
42 Yeye ni mfalme wa Israeli; na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. 
43 Amemtegemea Mungu; na amwokoe sasa, kama anamtaka; kwa maana alisema, Mimi ni Mwana wa Mungu. 
44 Pia wale wanyang'anyi waliosulibiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. 
45 Basi tangu saa sita palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa tisa. 
46 Na kama saa tisa, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani? Yaani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? 
47 Na baadhi yao waliohudhuria, waliposikia, walisema, Huyu anamwita Eliya. 
48 Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. 
49 Wale wengine wakasema, Acha; na tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. 
50 Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. 

Soma tena kwa makini somo la Injili hapa juu. Hapa tunasoma maelezo mengi kuhusu kifo cha Yesu msalabani. Kila kitu kimetokea kwa makusudi. Watu walimdharau Yesu. Walimsihi atoka msalabani ile kuonyesha kwamba ni Mungu. Yesu ni Mungu, hakuwa na haja kuonyesha kwa watu. Bali alivumilia mateso ili dhambi zetu ziweze kusamehewa.

Mshukuru Mungu kwa wokovu wako.